ممبر فیک گروه

عضو آفلاین گروه با ریزش بسیار کم

ممبر فیک گروه یا همان افزایش عضو آفلاین گروه یکی از از روش های افزایش ممبر گروه میباشد که تقریبا هیچ فعالیتی داخل گروه نخواهند داشت و صرفا برای بالا نشان دادن تعداد اعضای گروه استفاده میشوند.

ریزش ممبر فیک گروه

ممبرهای فیک گروه ریزش کمی نسبت بهاعضای واقعی دارند و از این جهت مناسب گروه هایی هستند که ریزش مداوم دارند و یا گروه هایی که در ابتدای فعالیت خود به سر میبرند.

عمر ممبر فیک گروه

انقضای ممبر فیک گروه حود شش ماه تا یکسال است و در این بین هم کمی ریزش خواهد داشت که چشمگیر نیست.

زمان انجام سفارش ممبر فیک گروه

تمامی سفارشات این افزایش ممبر برای گروه در کمتر از 24 ساعت انجام و تحویل میگردد.